BÁO CÁO 06 CA BỆNH DƯƠNG TINHD VỚI SARS-COV- 2 TẠI XÃ PHÚC LỘC, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

BÁO CÁO 6 CA BỆNH DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2 TẠI XÃ PHÚC LỘC – BA BỂ