Công văn

TRIỂN KHAI LUẬT ĐIỆN ẢNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỊ HÀNH LUẬT

05-2022-qh15.Nghị định 131KH triển khai Luật Điện ảnh

Tuyên truyền Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người...

Văn bản tuyên truyền Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận...

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVIT-19

Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8734/UBND-VXNV chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường các...