Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2023

Kế hoạch chi tiết xem tại đây!

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG NGHIỆP TƯ VẤN TUYỂN SINH QUÂN SỰ TRƯỜNG HỌC...

Kế hoạch tuyên truyền hướng nghiệp vào Học Viện Quân Y

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT...

KH số 63 KH-UBND về lấy ý kiến Dự thảo Luật đất đai

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

Kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu...

Kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trong dịp

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân...

KH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Phong với thanh niên trên địa bàn xã...

Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục...

KH thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CCHC NĂM 2022

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính (2)