Thông báo

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Năm 2024 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 Năm 2023 Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2023

Danh mục Thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

Danh mục Thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

Thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ cương của cán bộ, công chức

Về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức

THÔNG BÁO KẾT LUẬN PHIÊN HỌP THỨ MƯỜI BA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ...

Kết luận phiên họp thứ Mười ba Ủy ban nhân dân xã mở rộng khóa XX

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI...

Thông báo kết luận hội nghị đối thoại

Thông báo Kết luận phiên họp thứ Mười hai Ủy ban nhân dân xã...

Thông báo Kết luận phiên họp thứ Mười hai Ủy ban nhân dân xã khóa XX

Thông báo tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân...

Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Phong với thanh niên trên địa bàn xã năm...