CHIẾN DỊCH CAO ĐIỂM 100 NGÀY ĐÊM “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA TỈNH BẮC KẠN

Ngày 27 tháng 6 năm 2023 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Thông qua việc triển khai Chiến dịch nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu phát triển Chính phủ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Cụ thể phấn đấu:

80% thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dưới dạng DVCTT, trong đó 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình;

100% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT một phần được tiếp nhận trực tuyến;

100% hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa;

50% hồ sơ phát sinh của các TTHC có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

20% hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trong lĩnh vực chứng thực.

Để đạt các mục tiêu này, tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian thực hiện Chiến địch bắt đầu từ ngày 1/7/2023 và kết thúc vào ngày 10/10/2023./.