DƯƠNG PHONG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Theo Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Bạch Thông về việc phê duyệt kết quả Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông; năm 2022, xã Dương Phong xếp loại Tốt với 85 điểm.

Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo Phụ lục III – Tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp xã có tổng điểm 100, được xác định dựa trên các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Phương pháp đánh giá thông qua kết quả tự chấm điểm của địa phương.  

UBND huyện kiểm tra công tác giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa

Năm 2023,UBND xã đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo đúng thời gian, đầy đủ nội dung theo quy định, cụ thể: Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/01/2023 về thực hiện công tác cải cách hành chính; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 17/02/2023 truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 20/4/2023 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính./.

Lục Thị Mai – CC VPTK