HIỂU THẾ NÀO VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH? THỦ TỤC HÀNH CHÍNH?

  1. Cải cách hành chính là gì?

Từ nhiều năm nay, cải cách hành chính đã là một vấn đề mang tính tương đối phổ cập của xã hội. Người dân, tổ chức cảm nhận được kết quả, tác động của cải cách hành chính một cách trực tiếp nhất khi có việc phải tiếp xúc, giải quyết công việc với các cơ quan hành chính nhà nước. Vậy cải cách hành chính là gì?
Nói đầy đủ thì phải gọi là cải cách hành chính nhà nước. Thêm từ nhà nước vào là để phân biệt với cải cách hành chính không chỉ diễn ra ở khu nhà nước, mà còn ở các tổ chức, cơ quan, nhất là doanh nghiệp tư nhân, tức là khu vực tư nhân. Yếu tố quản trị,hành chính trong các doanh nghiệp khu vực tư cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp và nếu không đổi mới, cải cách thì hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, hiệu quả thấp.

Như vậy, cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm tạo ra những thay đổi trong các yếu tố cấu thành của nền hành chính, làm cho các cơ quan hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội tốt hơn.

Nhiệm vụ của cải cách hành chính, bao gồm:

– Cải cách thể chế

– Cải cách thủ tục hành chính

– Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

– Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

– Cải cách tài chính công

– Hiện đại hóa hành chính.

  1. Thủ tục hành chính là gì?

Theo khoản 1, Điều 3 Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Thông qua thủ tục hành chính người dân có thể dễ dàng thực hiện được quyền của mình.