HỖ TRỢ XÂY MỚI NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO

Năm 2023 trên địa bàn xã Dương Phong còn 48 hộ nghèo và 68 hộ cận nghèo. Trong đó, nhiều hộ nghèo còn đang sống trong các ngôi nhà tạm thiếu bền chắc. Ngay từ đầu năm 2023 UBND xã Dương Phong đã tiến hành rà soát số hộ gia đình nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới nhà ở để tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét hỗ trợ.

Đến thời điểm tháng 12 năm 2023 UBND xã Dương Phong đã triển khai hỗ trợ xây mới 05 nhà cho Hộ nghèo tại 3 thôn. Trong đó thôn Nà Coọng 01 nhà, thôn Bản Mún 01 nhà, thôn Khuổi Cò 03 nhà. Kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho Hộ nghèo từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 04 nhà với tổng số tiền 176 triệu đồng (44 triệu đồng/hộ); nguồn vốn Bộ Quốc phòng 01 nhà ở với số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng. Các hộ được hỗ trợ thuộc hộ nghèo đang sống trong ngôi nhà thuộc loại không bền chắc. Trong quá trình triển khai Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đúng mục đích, đảm bảo chất lượng nhà ở đạt 3 tiêu chí cứng là khung – tường cứng, nền cứng và mái cứng.

Đại diện UBND trao tiền hỗ trợ cho hộ gia đình ông Bàn Văn Cao – thôn Khuổi Cò

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là một chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo đến đời sống của các đối tượng yếu thế. Vì vậy, việc nhà nước ban hành các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ bổ sung kinh phí cho hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở sẽ góp phần tạo điều kiện cho các đối tượng này có nhà ở an toàn, ổn định để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững./.

Tiến Cương – VHTT