HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ DƯƠNG PHONG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NĂM, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 10/6/2022, HĐND xã Dương Phong tổ chức kỳ họp thứ năm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Hồng Sơn – Trưởng Ban dân vận huyện ủy.

Toàn cảnh kỳ họp thứ năm, HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã tập chung chỉ đạo thực hiện đồng bộ giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội gắn với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể xã cùng sự đồng lòng của nhân dân, kinh tế xã hội được duy trì ổn định, công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chính sách xã hội, giảm nghèo … thực hiện có hiệu quả.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, HĐND xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra bám sát tình hình thực tế địa phương, xây dựng các giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Kỳ họp cũng đã thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023.

Tại kỳ họp đã thông qua tờ trình miễn nhiệm Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đàm Ngọc Tuân do chuyển công tác và tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Ma Hoàng Hoan – Trưởng công an xã./.

Nguyễn Hồng