HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 (KHÓA XIII) VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI

Ngày 3/6, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu xã có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể xã cùng các đồng chí là cán bộ công chức xã, Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ xã với tổng số 137 đồng chí.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn quán triệt, triển khai Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; đồng chí Hoàng Lục Do, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Các đại biểu cũng được nghe các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh triển khai Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản và một số văn bản của Tỉnh ủy…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả, những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua, các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành, đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.