HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII VÀ TRIỂN KHAI VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH

Sáng 13/6, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến điểm cầu các huyện, Thành phố, đến điểm cầu các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu của xã Dương Phong có 39 đại biểu có mặt dự hội nghị gồm có các đồng chí: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; các đồng là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Người có uy tín và toàn thể công chức chuyên môn của xã.

Tại Hội nghị, được nghe đồng chí Hoàng Duy Chinh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ thông qua Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017  về tiếp  tục  phát  huy  vai  trò  của  Nhân  dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ thị số 22-CT/TW,  ngày  25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại  hội đại  biểu  toàn  quốc  Mặt  trận  Tổ quốc  Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng đã được thông tin tình hình và quán triệt việc tổ chức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Lý Thúy – VPĐU