Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022