Kiểm tra chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại xã Quang Thuận và xã Dương Phong