Kiểm tra dự án trồng cây cam sành tại xã Dương Phong và Quang Thuận