KIỂM TRA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI DƯƠNG PHONG

Ngày 21/7/2021, đoàn công tác UBND huyện do Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021 tại xã Dương Phong.

Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Dương Phong

Hiện nay xã Dương Phong duy trì và giữ vững  đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới đến nay xã có 01 thôn đạt 15 tiêu chí, 01 thôn đạt 14 tiêu chí, 07 thôn đạt 10 -13 tiêu chí, 01 thôn đạt 5- 9 tiêu chí. Năm 2021 xã đăng ký 01 thôn đạt thôn nông thôn mới. Việc duy trì các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gồm dự án trồng mới cây chè hoa vàng, dự án cải tạo cây cam sành, dự án cải tạo cây quýt theo hướng VietGap hiện các dự án đang thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được xã Dương Phong triển khai theo kế hoạch, đã có 36 hộ được hỗ trợ tiền điện, 134 đối tượng hộ nghèo được cấp thẻ BHYT, trong 6 tháng đầu năm phát sinh 01 hộ cận nghèo… Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn xã Dương Phong còn một số tồn tại: Mặc dù xã đã đạt bộ tiêu chí nông thôn mới nhưng chưa bền vững, một số tiêu chí chất lượng còn thấp; Việc xác định lấy ý kiến về đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo về cây trồng, vật nuôi còn lúng túng trong quá trình triển khai, số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập còn cao.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của xã. Đồng chí đề nghị  trong thời gian tới xã tiếp tục quan tâm thực hiện tốt 2 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình, tạo sự lan toả trong Nhân dân. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, xã cần tiếp tục duy trì và củng cố các tiêu chí đã đạt được;  Đối với chương trình giảm nghèo, xã cần rà soát, lựa chọn các tiêu chí phù hợp phân công các tổ chức hội, đoàn thể có giải pháp giúp đỡ cho phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó xã cũng nghiên cứu, lồng ghép với các chương trình, nguồn vốn khác nhằm phát huy nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo./.

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Bạch Thông