NĂM 2021 BẠCH THÔNG DẪN ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Năm 2021, Bạch Thông là địa phương dẫn đầu trong bảng đánh giá xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thành phố của tỉnh.

Năm 2021, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được triển khai quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế “một cửa” và “một cửa” liên thông được thực hiện đã phát huy hiệu quả nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ tồn đọng; tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, thuận lợi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng các phần mềm, thư điện tử cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp. Đến nay, 12/14 xã, thị trấn được đầu tư xây dựng bộ phận một cửa khang trang. Hiện nay, 100% các phòng, ban thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn đã kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng; 100% các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đã có mạng LAN, có kết nối Internet băng thông rộng, có tường lửa bảo vệ mạng LAN (tường lửa mềm). Tỷ lệ máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt trên 95%. 100% chứng thư số chuyên dùng đã được cấp cho tổ chức và cá nhân lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, các tổ chức đoàn thể huyện, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các đơn vị trường học, trạm y tế trên địa bàn, bảo đảm thuận tiện trong việc ký, ban hành văn bản điện tử; thực hiện sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các giao dịch với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, kho bạc nhà nước…

 Giải quyết thu tục hành chính cho người dân tại bộ phận mộ cửa xã Dương Phong

Năm 2022, huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Tổ chức kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó là tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung, trong đó đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “công dân điện tử”…

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Bạch Thông