SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Sổ tay tuyên truyền Chính quyền điện tử và chuyển đổi số Sổ tay tuyên truyền Chính quyền điện tử và chuyển đổi số (bản pdf)