THÔNG BÁO KẾT LUẬN CUỘC HỌP THƯỜNG TRỤC BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 XÃ

Ket-luan-cuoc-hop-Thuong-truc-BCD-phong-chong-dich-COVID-19-xa_truongbxbt-05-01-2022_17h08p14(06.01.2022_08h00p28)_signed