THÔNG BÁO KẾT LUẬN PHIÊN HỌP THỨ HAI UBND XÃ MỞ RỘNG KHÓA XX

Ket-luan-phien-hop-lan-thu-hai-UBND-xa-khoa-XX-_truongbxbt-10-12-2021_11h26p18(10.12.2021_13h27p22)_signed