Thông báo kết luận phiên họp thứ mười Ủy ban nhân dân xã mởrộng khóa XX

document (6)