Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an trên địa bàn xã Dương Phong năm 2022

KH thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật