Triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

KH số 26