Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 08 tháng 2 năm 2022