TRUYỀN THÔNG BỘ TÀI LIỆU PHỔ BIẾN VỀ TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG

To rơi tảo hôn – cận huyết+- ban tieng kinh (1)

Toroi_Dutuoikethon_tiengViet (1)