UỶ BAN MTTQ XÃ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1. Chu Thế Hưu – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã
Điện thoại liên hệ: 098.812.1276

Địa chỉ email: huuct.bt@backan.gov.vn

2. Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch Hội CCB xã
Điện thoại liên hệ: 0388.336.247
Địa chỉ email: hvcanh.bt@backan.gov.vn
3. Bàn Văn Phương – Chủ tịch Hội nông dân xã
Điện thoại liên hệ: 0348.751.058
Địa chỉ email: phuongbv.bt@backan.gov.vn
4. Lưu Thị Xinh – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã
Điện thoại liên hệ: 0988 130 396
Địa chỉ email: xinhlt.bt@backan.gov.vn
5. Đinh Quang khiết – Bí thư Đoàn thanh niên xã
Điện thoại liên hệ: 0868.256.222
Địa chỉ email: khietdq.bt@backan.gov.vn