Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh áp dụng một sốbiện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày14/8/2021

VB chỉ đạo covit-19