XÃ DƯƠNG PHONG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thực hiện chương trình cải cách hành năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên; đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của xã. Theo đó, xã đẩy mạnh CCHC đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, sản xuất, kinh doanh.

UBND xã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được bố trí cán bộ thuộc các lĩnh vực, lãnh đạo thường trực để sẵn sàng ký duyệt các loại hồ sơ, đảm bảo các thủ tục của người dân được xử lý một cách nhanh gọn nhất. Quy trình được thực hiện tinh gọn, cán bộ có chuyên môn, trách nhiệm nên chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng cao.

Một trong những kết quả nổi bật là công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa”,”Một cửa liên thông” được thực hiện nghiêm túc theo quy định. UBND xã đã triển khai việc thực hiện các TTHC trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã thực hiện niêm yết tại bộ phận một cửa 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Việc niêm yết công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, quy trình thủ tục được công khai về quy trình, thành phần hồ sơ, các loại tờ khai, biểu mẫu, quy định thời gian giải quyết, phí, lệ phí theo quy định, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong việc giao dịch hành chính.

Bảng niêm yết TTHC tại bộ phận “Một cửa”

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của UBND huyện Bạch Thông, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/01/2023 thực hiện cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, xã chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước được huyện giao và địa phương xác định thực hiện trong kế hoạch.

Việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”,“Một cửa liên thông’’ tại địa phương được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định, phần lớn hồ sơ được giải quyết ngay trong ngày, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho tổ chức và công dân. Công dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa được hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công.

Theo báo cáo tổng hợp, trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 342 hồ sơ; Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 342 hồ sơ (sớm hạn 216 hồ sơ, đúng hạn 126 hồ sơ; Tổng số hồ sơ TTHC đang giải quyết: Không. Chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công: Tiếp nhận và giải quyết trong kỳ 187 hồ sơ.
Hiện đại hoá nền hành chính, xã Dương Phong triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin và các tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật vào hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Tổng số máy tính trong đơn vị là 24, tỷ lệ bố trí máy tính trang bị cho cán bộ, công chức đạt 100%; tỷ lệ cán bộ công chức biết sử dụng và sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt 100%;  100% máy tính sử dụng trong công việc được cài đặt phần mềm diệt virus bản  quyền; hệ thống máy tính trong đơn vị có kết nối Internet băng thông rộng và có  kết nối mạng LAN (trừ máy tính phục vụ công tác soản thảo văn bản mật).

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã Dương Phong tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính để các tổ chức, công dân khi đến giao dịch đều được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức; áp dụng các sáng kiến vào giải quyết thực tế công việc, hướng đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của xã trong thời kỳ hội nhập và phát triển như hiện nay./.

Tiến Cương – VHTT